Čo chceme
spolu dosiahnuť

Radi by sme pokračovali v doterajšej práci, zachovali kontinuitu a dokončili rozbehnuté projekty. Okrem toho prichádzame aj s novými cieľmi a nápadmi, ktoré zvýšia kvalitu života v Dúbravke. Najdôležitejšie oblasti, ktorým sa budeme venovať:

ČO CHCEME SPOLU
DOKÁZAŤ V MIESTNOM ZASTUPITEĽSTVE

ŠKOLSTVO, ŠPORT, VZDELÁVANIE
 • Ďalej pokračovať v rekonštrukciách škôl a škôl a školských zariadení v našej mestskej časti
 • Dokončiť spoločne s Bratislavským krajom revitalizáciu vonkajšieho ihriska na Adlerke
 • Zabezpečiť fit prvky na Cabanovu
 • Petangové ihrisko na Tranovského
 • Vznik ďalších workoutových ihrísk
 • Revitalizácia športového areálu pri ZŠ Beňovského
 • Revitalizácia areálu a plavárne ZŠ Batkova
DOPRAVA
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov
 • Svetelná signalizácia na ul. Pri kríži/Saratovská
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov na ul. Lipského, Bullova
 • Vznik nových parkovacích miest
VEREJNÉ PRIESTORY
 • Revitalizácia Parku Pekníkova a dokončenia zázemia pre park
 • Pripraviť čistopis UŠ Pod záhradami ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hlm SR Bratislavy
 • Podpora budovania kontajnerových stojísk
 • Vybudovanie venčoviska pre psíčakrov
 • Revitalizácia verejných priestorov na bývalých ihriskách Cabanova a Tranovského
 • Revitalizáciu verejného priestoru pri OD Saratov v spolupráci s hlavným mestom
 • Revitalizácia „námestia“ na Ulici kpt. Rašu
 • Rokovanie a snaha o riešenie chátrajúcej ubytovne ministerstva vnútra na Saratovskej.
 • Revitalizácia verejného priestoru pri amfiteátri na Valachovej.
 • Pokračovanie v revitalizácii Parku Družba
 • Revitalizácia dopravného ihriska pri zimnom štadióne na Harmincovej

ČO CHCEME SPOLU DOKÁZAŤ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE

 • Revitalizácia areálu ZUŠ a CVČ Batkova,
 • Rekonštrukcia a spustenie plavárne na ul. Batkova
 • Rekonštrukcia zimného štadióna na Harmincovej ulici
 • Rekonštrukcie komunikácií
 • Výstavba zberného dvora
 • Výstavba parkovacieho domu na Saratovskej.
 • Dokončenie živého námestia M. Sch.Trnavského
 • Predlženie Saratovskej ulice
 • Doriešenie križovatky Saratovská-Dúbravčická-Pri kríži
 • Námestie pri Obchodnom dome Saratov – revitalizácia plochy trhu a okolia.
 • Projekt parkovacieho domu na Saratovskej ulici
 • Aktívna klimatická politika na úrovni samospráv –zelené strechy

ČO CHCEME SPOLU DOKÁZAŤ V ZASTUPITEĽSTVE BRATISLAVSKÉHO KRAJA

 • Zlepšiť dostupnosť ambulancií
 • Dokončenie rekonštrukcií stredných škôl na Bullovej a K. Adlera
 • Revitalizácia športového areálu na ul. K. Adlera (2.časť)
 • Podpora OZ, športových klubov a organizácií pôsobiacich v Dúbravke
 • Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v Dúbravke
 • Cyklomost (2.fáza – výstavba)
 • Zriadenie sociálneho stacionára na PSA Bullova
 • Rozšírenie sociálnych služieb Centra rodiny a ich financovania
 • Zvýšenie kapacít základných škôl
 • Napĺňanie stratégie zdravotnej starostlivosti BSK na roky 2022 – 2026 so zameraním na vytvorenie zdravotníckeho kampusu pri nemocnici Bory za účelom vyštudovania nových zdravotníckych pracovníkov