Náš tím

Kandidát na starostu

RNDr. Martin Zaťovič (50 rokov)

Funkciu starostu zastáva od roku 2014. Ešte predtým pôsobil ako poslanec hlavného mesta. V aktuálnom volebnom období pôsobí ako poslanec za Dúbravku v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V roku 2018 bol opätovne zvolený do funkcie starostu. Získal 11 007 hlasov, čo bolo najviac zo všetkých starostov na Slovensku. Martin Zaťovič je vzdelaním pedagóg a popri starostovými ešte vyučuje hodinu týždenne na „Bilíčke“ geografiu. Jeho záľubou popri rodine je hudba, preto ho môžete spolu s manželkou Zdenkou stretnúť na rokových koncertoch.

Kandidáti na poslancov
Bratislavského samosprávneho kraja

Tomáš Husár (31 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva. Predsedá Komisii životného prostredia, bezpečnosti a poriadku. Často ho vídať v Dúbravke na rôznych dobrovoľníckych aktivitách, neraz aj v pozícii organizátora. Podieľal sa na vzniku pumptrackovej dráhy na Talichovej ulici ale aj zvyšujúcej sa bezpečnosti na komunikáciách formou nových retardérov a priechodov pre chodcov. Za svoju prioritu v samosprávnom kraji považuje výstavbu cyklolávky medzi Lamačom a Dubravkou a dokončenie obnovy celého areálu na SPŠ Karola Adlera.

MUDr. Juraj Štekláč , PhD.MPH (51 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva. V roku 2018 bol zvolený za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a o 2 roky neskôr ho krajskí poslanci zvolili za vicežupana pre oblasť zdravotníctva. Ako skúsený lekár a konziliár pre endokrinológiu sa výrazným spôsobom angažoval v boji proti pandémii. Často sme ho vídavali v očkovacom centre BSK na futbalovom štadióne alebo pri testovaní a očkovaní seniorov v Dúbravke a rovnako tak v Bratislavskom kraji. Vo voľnom čase rád číta, cestuje, počúva hudbu a študuje procesy rozhodovania.

RNDr. Martin Zaťovič (50 rokov)

Od roku 2009 poslanec samosprávneho kraja a v rokoch 2014-2017 vicežupan. Ako starosta Dúbravky vedie v Zastupiteľstve BSK najväčší poslanecký klub „Starostovia pre kraj“. Je členom Komisie školstva, mládeže a športu a Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Kandidáti na poslancov
Hlavného mesta Bratislava

Ing. Juraj Káčer (37 rokov)

Komunálnej politike sa venuje od roku 2010. Niekoľkokrát zastával funkciu poslanca mestskej časti Dúbravka. Ako rodený Dúbravčan sa aktívne angažoval pri projektoch ako rozšírenie Harmincovej ulice, záchrane parku Pod záhradami a mnohým iným.
Z pozície poslanca Bratislavského samosprávneho kraja i poslanca Hlavného mesta SR Bratislavy sa zaujíma o financovanie mestských častí, o budovanie a rekonštrukciu športovísk pre širokú verejnosť, zvyšovanie kapacít v materských školách, školských zariadeniach či Centrách voľného času. V súkromnej sfére zastával post generálneho riaditeľa spoločnosti TODOS, pôsobil v správnej rade nadácie Nová Cvernovka. V roku 2020 ho vláda SR vymenovala za generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, medzi najväčšie míľniky patrí zavedenie elektronickej PN či krízové riadenie počas pandemickej situácie.
Momentálne pôsobí na poste štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Zdenka Zaťovičová (45 rokov)

V komunálnej politike začínala ako poslankyňa Miestneho zastupiteľstva v Dúbravke. V roku 2014 bola zvolená za mestskú poslankyňu a tento mandát obhájila aj v roku 2018. V septembri 2020 sa stala viceprimátorkou Bratislavy. Vo svojej kompetencii má oblasť športu, školstva a turizmu. Podieľa sa n a príprave rôznych grantových schém magistrátu, ktorých cieľom je obnova športovísk a revitalizácia zanedbaných plôch na území Bratislavy. Je fanúšičkou rockovej hudby, a preto ju spolu s manželom Martinom môžete stretnúť na niektorom zo známych rokových koncertov.

Kandidáti na poslancov
miestneho zastupiteľstva Dúbravka

Volebný obvod č. 1

Mgr. Mária Belicová (40 rokov)

Profesne je obchodnou a personálnou manažérkou. Aktuálne pôsobí ako miestna poslankyňa v Dúbravke, členka komisie územného rozvoja, mediálnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov. V nasledujúcom volebnom období chce dokončiť najmä projekty ako je parkovacia politika a park pod záhradami a pokračovať v investíciách do materských a základných škôl, či výstavby multifunkčných ihrísk a revitalizácie verejných plôch.
JUDr. Tomáš Buzinger (41 rokov)

V Dúbravke žije od narodenia. Pracuje na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako právnik so zameraním na starostlivosť o lesy. Je predsedom rady MŠ Galbavého, kde sa zasadil o jej rekonštrukciu a moderné vybavenie vnútorných a vonkajších priestorov. Spolupodieľal sa na získaní grantu pre výstavbu ihriska na posilňovanie na Talichovej ulici. Vykonáva dobrovoľnícku činnosť v Centre rodiny Dúbravka pre obyvateľov pri právnom poradenstve z rôznych právnych oblastí, najmä na tému pomoci dlžníkom s exekúciami.
Ing. Juraj Horan (58 rokov)

Rodený Bratislavčan, v Dúbravke žije od roku 1973. V tejto mestskej časti vyrastal, navštevoval základnú školu na ulici
Sokolíkova a Gymnázium na ulici Bilíkova. Pracuje v ekonomickej oblasti. Od roku 2014 je poslancom miestneho
zastupiteľstva v Dúbravke. Zároveň je podpredsedom komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku ako aj
členom ekonomickej komisie. Je tímový hráč, podieľal sa na rozšírení Hanulovej ulice a výstavby nových parkovacích miest, na rekonštrukcii detského ihriska a dobudovaní Hanulovej ulice. Zaujíma sa o iniciatívy smerujúce na podporu zvýšenia kapacít parkovacích miest pre „Dúbravčanov“, revitalizáciu zelene a obnovu zelených plôch.
Mgr. Marián Podrazil (40 rokov)

Rodený Dúbravčan, ktorý v mestskej časti vyrastal, chodil do školy a spolu s rodinou tu býva dodnes. Pracuje v IT oblasti. Poslancom miestneho zastupiteľstva je od roku 2010. Je predsedom komisie školstva a mládeže a členom komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku. Za svoje úspechy v zastupiteľstve považuje schvaľovanie projektov masívnejšej obnovy škôl a škôlok v Dúbravke a obnovu verejných plôch a ihrísk. Kľúčom k pokračujúcemu rozvoju Dúbravky je podľa neho tímová práca v zastupiteľstve a spolupráca s ostatnými organizáciami verejnej správy.
Ing. Lukáš Šoltés , PhD. (35 rokov)

Profesionálne sa už viac ako 10 rokov venuje IT sektoru, projektovému riadeniu a vzdelávaniu. Aktuálne je prodekanom na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Na poslanca miestneho zastupiteľstva kandiduje po druhý krát.
Ing. Pavel Vladovič (61 rokov)

Poslancom miestneho zastupiteľstva je od roku 2014. Je predsedom komisie legislatívno-právnej mandátovej a hospodárenia s majetkom a členom ekonomickej komisie. Profesionálne sa venuje bankovníctvu a v súčasnej dobe pracuje ako projektový manažér pri riešení projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Za úspechom Dúbravky je podľa neho efektívna spolupráca poslancov zastupiteľstva so starostom a úradom.

Volebný obvod č. 2

Dr. Katarína Grunwald M.A. (72 rokov)

Programátorka a vedecká pracovníčka pôsobiaca na Univerzitách tretieho veku v zahraničí a na Slovensku. Je predsedníčkou jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)v Dúbravke. Podieľala sa na tvorbe Programu aktívneho starnutia Dúbravky do roku 2030 v rámci poradného orgánu starostu mestskej časti Rady seniorov Dúbravky. Okrem toho sa venuje predovšetkým digitalizácii a príprave projektov počítačovej gramotnosti seniorov.
Pavol Jančovič (31 rokov)

Vychovaný dúbravskými športovými klubmi a bývalý študent SPŠE K. Adlera, ktorý po strednej škole našiel záľubu v tvorbe webových stránok. Neskôr odišiel na trojročné štúdium marketingu a manažmentu do austrálskeho Sydney. Po návrate sa vrátil do korporátneho prostredia a momentálne pracuje v slovenskej firme na pozícii IT projektový manažér.

Mimo svojej profesijnej kariéry sa venuje organizácii športových a spoločenských podujatí. Chce sa podieľať na tvorbe moderného, športovo - kultúrneho prostredia pre všetky vekové kategórie, v ktorom budú Dúbravčania aktívne tráviť svoj voľný čas a vytvárať nové priateľstvá a komunity.
JUDr. Miroslav Pástor (62 rokov)

Ako diplomat pôsobil na pozícii 1. tajomníka na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii. Jeho profesijná kariéra bola zameraná na tvorbu legislatívy v oblasti ochrany informácií a bezpečnostnému právu. V aktuálnom volebnom období pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Dúbravke. Je členom ekonomickej komisie a komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku. Na úrovni zastupiteľstva presadzoval revitalizáciu vonkajších verejných plôch a budovanie outdoorových posilňovní. Podporuje vyššiu bezpečnosť v školách a školských zariadeniach v našej mestskej časti
Branko Semančík (51 rokov)

Jeho meno je trvale spojené s hokejovým klubom v Dúbravke – HOBA Bratislava, ktorej je predsedom. Je poslancom miestneho zastupiteľstva zároveň predsedom komisie športu a členom komisie kultúry. Bol spoluautorom výzvy na podporu mládežníckeho športu počas pandémie. V máju 2022 bol zvolený za člena Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Je veľký fanúšikom športu a podpory športu a športovania v radoch mládeže.
Pavel Srnák (54 rokov)

V Dúbravke sa bude venovať ekologickým aktivitám, klimatickej kríze , ideálne v spolupráci s magistrátom . V minulosti bol členom komisie životného prostredia a bezpečnosti. Tiež patrí k aktívnym podporovateľom Centra rodiny , kde sa plánuje ďalej angažovať.
Richard Šafárik (21 rokov)

Je hlasom mladej generácie Dúbravčanov. Má 21 rokov a je študentom politológie a bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Okrem toho je futbalovým rozhodcom v Bratislavskom futbalovom zväze.
MUDr. Juraj Štekláč , PhD.MPH (51 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva. V roku 2018 bol zvolený za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a o 2 roky neskôr ho krajskí poslanci zvolili za vicežupana pre oblasť zdravotníctva. Ako skúsený lekár a konziliár pre endokrinológiu sa výrazným spôsobom angažoval v boji proti pandémii. Často sme ho vídavali v očkovacom centre BSK na futbalovom štadióne alebo pri testovaní a očkovaní seniorov v Dúbravke a rovnako tak v Bratislavskom kraji. Vo voľnom čase rád číta, cestuje, počúva hudbu a študuje procesy rozhodovania.

Volebný obvod č. 3

Ing. Marián Bohunský (57 rokov)

Pomáhal pri výstavbe detského ihriska a tenisových kurtov na Sokolíkovej ulici, ktoré aj neskôr prevádzkoval. Patrí k zakladateľom Bratislavského hokejbalu a bol jedným z prvých hokejbalových rozhodcov, neskoršie predsedom disciplinárnej komisie. Po skončení vysokej školy nastúpil do Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. Bratislavy, kde prešiel rôznymi funkciami a pracuje v nej do dnešného dňa. Je poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, členom komisie športu a členom rady materskej škôlky Nejedlého a Cabanova.
Tomáš Husár (31 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva. Predsedá Komisii životného prostredia, bezpečnosti a poriadku. Často ho vídať v Dúbravke na rôznych dobrovoľníckych aktivitách, neraz aj v pozícii organizátora. Podieľal sa na vzniku pumptrackovej dráhy na Talichovej ulici ale aj zvyšujúcej sa bezpečnosti na komunikáciách formou nových retardérov a priechodov pre chodcov. Za svoju prioritu v samosprávnom kraji považuje výstavbu cyklolávky medzi Lamačom a Dubravkou a dokončenie obnovy celého areálu na SPŠ Karola Adlera.
JUDr. Matej Marhavý (41 rokov)

Advokátom s viac ako 13 ročnou praxou. Do komunálnej politiky sa rozhodol vstúpiť pre snahu veci reálne zlepšovať. Nebojí sa výziev a veľmi rád prispieva k ich realizácii svojimi znalosťami a schopnosťami. Aktívne sa chce podieľať na zlepšovaní života v Dúbravke najmä v oblasti školstva, voľnočasových aktivít a bezpečnému spolunažívaniu obyvateľov.
JUDr. Dušan Mikuláš (43 rokov)

Je advokát, činný v najmä občianskom práve, obchodnom práve, trestnom a správnom práve. Poslancom miestneho zastupiteľstva je od roku 2010. Je predsedom komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít, je aj členom komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom.
PeadDr. Mgr. Milan Trstenský (58 rokov)

Povolaním je učiteľ a právnik. Od roku 2011 pracuje ako správca Vodárenského múzea a Vodárenskej záhrady v Karlovej vsi. To ako dnes múzeum so záhradou vyzerá je aj jeho zásluhou. Má bohaté skúsenosti s komunálnou politikou. V minulosti bol mestským poslancom a neskôr aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. V rokoch 2002 až 2006 vykonával funkciu tajomníka komisie školstva kultúry a športu pri miestnom zastupiteľstve v Dúbravke.
JUDr. Juraj Vondrášek (37 rokov)

Povolaním je právnik. Má záujem podieľať sa na rozvoji Dúbravky tak, aby bola aj v budúcnosti považovaná za výborné miesto na život a založenie si rodiny. Záleží mu na skvalitnení života občanom v mestskej časti. Je rodinne založený, spoločenský človek. Zaujíma sa o politické a spoločenské dianie. Je aktívny v rámci komunít a rád sa zúčastňuje dobrovoľníckych a charitatívnych akcií v Dúbravke.

Volebný obvod č. 4

Ing. Mário Borza (35 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke a členom ekonomickej komisie a komisie športu. Hlavnou poslaneckou agendou bola spolupráca pri revitalizácii vonkajších športovísk a budovanie workoutov v našej mestskej časti. Aktívne participuje na spolupráci škôl a športových klubov v Dúbravke a pri podpore športových podujatí pre širokú verejnosť.
Štefan Gubrica (59 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, členom komisie športu a životného prostredia, bezpečnosti a poriadku. V rámci svojej poslaneckej agendy podporuje športovanie detí a mládeže a je takmer pravidelným účastníkom každého športového podujatia v Dúbravke. V zastupiteľstve spolupracuje na projektoch obnovy a sprístupnenie športových areálov na Adlerke, ZŠ Beňovského a ďalších. Je členom rady materskej škôlky Damborského.
PhDr. Štefan Maceják , PhD. (41 rokov)

Aktívny štyridsiatnik, ktorý sa aj so svojou rodinou pravidelne zúčastňuje na spoločenských a komunitných aktivitách našej mestskej časti. Skúsenosti v samospráve má najmä z prípravy a realizácie projektov v mestskej časti. Ešte skôr pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a odborný zamestnanec na rôznych pozíciách v Bruseli v rámci Európskeho parlamentu. Jeho poslaneckou ambíciou je rozvoj kultúry o nové a inovatívne prvky a využitie skúseností pri získavaní financií pre mestskú časť z externých zdrojov a z fondov Európskej únie.
Ing. Igor Mravec (46 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, predsedom ekonomickej komisie a člen komisie školstva a mládeže. V zastupiteľstve sa venuje projektom obnovy, rekonštrukcií a opráv škôl a školských zariadení. Zaoberá sa financovaním samosprávy najmä z pohľadu efektívneho a zodpovedného hospodárenia s verejnými zdrojmi. Medzi svoje úspechy v zastupiteľstve pokladá aj presadenie programu Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého. Profesionálne dlho pracoval v bankovníctve, v súčasnosti pôsobí ako manažér v zdravotníctve.
Mgr. Karina Remišová (34 rokov)

Rodená Dúbravčanka. Vyštudovaná andragogička, ktorá sa profesne venuje vzdelávaniu. Pôsobila ako manažérka vzdelávania a projektová manažérka na medzinárodných projektoch. Od roku 2018 pracuje v štátnej službe, kde zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov a rozvoj ľudských zdrojov. Ako neposlanec pôsobí v komisii školstva a mládeže v Dúbravke. Chce prispieť k rozvoju vzdelávania, participovať na tvorbe spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, aby mohli Dúbravčania príjemne a efektívne tráviť voľný čas. Ako poslankyňa by rada prispela k zlepšeniu a ochrane životného prostredia, výsadbe, rozširovaniu a udržiavaniu zelene, tvorbe parkov. Bude presadzovať záujmy občanov a podporovať všetky návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu životnej úrovne, aby bola Dúbravka krásnym miestom pre život – domovom nás všetkých.
Maroš Repík (50 rokov)

Je poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, predsedom komisie kultúry a členom mediálnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov. Celý profesný život sa venuje kultúre. Ako odborník pomáha pri tvorbe kultúrnych projektov a realizácii kultúrnych podujatí v Dúbravke. Riešenia, Čo sa týka ostatných odvetví práce poslanca, tie rieši najmä v spolupráci a dialógu s obyvateľmi mestskej časti.